Storage Work 35

迷你倉編號

A002

物業編號

IDStorageWork
Storage Work 35

24/7 Access

電話QR code

QR Code 92228053

每月租金

1480

每月正價租金

1850

3個月租期的每月租金($)

1757.5

6個月租期的每月租金($)

1665

9個月租期的每月租金($)

1572.5

12個月租期的每月租金($)

1480

12個月以上租期的每月租金($)

TBD

迷你倉面積(約)

35 Inch

迷你倉尺寸(約)(長*寬*高)

43 Inch *
 115 Inch *
 78 Inch

迷你倉的地址

???????????12?B&C

迷你倉公司資料

公司地址

公司網站

www.storageworks.com.hk

迷你倉聯絡人

公司名稱

Storage Work

WhatsApp

92228053

查詢電話

+852 92228053
Storage Work 35

價目表

正價月租 :

HK$1,850
迷你倉編號 : A002
預繳合約期
1個月
3個月
6個月
9個月
12個月
尚有更多尺寸可供選擇,歡迎查詢
新客優惠
月租
月租
月租
月租
超抵月租
約35 Inch平方呎
1757.5
1665
1572.5
1480
TBD

按金:2個月正價月租

租期:按月計算,租期低至一個月

付款方式:月付 / 預繳

按金:2個月正價月租

存取費用: 首次入倉費用全免

其他事項:
其他事項:
QR Code 92228053

電話QR code

網上租倉專享

Remarks3

現場照片

迷你倉介紹

更新 : 2023/06/13
| 刊登 : 2023/06/13

迷你倉公司資料

Storage Work
www.storageworks.com.hk
???????????12?B&C

公司聯絡人

Storage Work
電話: 92228053